Mga tuntunin sa paggamit

1 Mga tala ng iksemsyon sa responsibilidad

  1. Ang lungsod ay hindi responsable para sa anumang pagkawala o pinsala sa buhay, katawan o pag-aari na naganap sa mga aktibidad batay sa impormasyong ibinigay ng serbisyong ito at ang naihatid na impormasyon sa e-mail.
  2. Dahil sa “system failure”, “regular o urgent maintenance”, mga natural na sakuna, giyera, terorismo, mga kadahilanan ng bawat telecommunication carrier at iba pang mga hindi maiiwasang kadahilanan, ang mga gumagamit ay maaaring pansamantalang maantala o magambala nang walang paunang abiso. Kahit na ang serbisyo ay naantala o nagambala, ang lungsod ay hindi responsible sa anumang mga pinsala na natamo ng gumagamit o iba pang mga third party dahil dito.
  3. Mangyaring tandaan na kapag ginagamit ang “observed value” sa seismic intensity meter, ang mga data ay mekanikal na naproseso ng “observation aircraft”, kaya ang mga abnormal na “value” ay maaaring mangyari dahil sa hindi maayos na paggana ng “observation aircraft”.
  4. Ipinagbabawal ang hindi awtorisadong pagkopya, pag-iimbak, paglipat, pagbabago o paghalaw ng mga nilalaman ng mga nakuhang impormasyon.

2 Mga tala ng responsibilidad
Ang pagpaparehistro at pagbibigay ng impormasyon para sa serbisyong ito ay libre, ngunit responsibilidad ng gumagamit ang pagpapadala at pagtanggap ng mga e-mail sa oras ng pagpaparehistro, mga singil sa data communication na nakapaloob kapag tumatanggap ng mga e-mail at singil para sa pag-browse sa web.
(※) Ang serbisyong ito ay libre kaya walang sisingilin ang lungsod mula sa inyo, kaya’t mangyaring mag-ingat sa mga manloloko (false billing at illegal charge) tungkol sa pagsingil sa ilalim ng serbisyong ito.

3 Pagkansela ng rehistrasyon sa serbisyong ito

  1. Sa pagpaparehistro para sa serbisyong ito kinakailangan muna ang iyong pagsang-ayon na sumunod sa mga kasunduan. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntuning ito ay tatanggihan namin ang iyong pagpaparehistro.
  2. Kung hindi mo alam ang address, o kung hindi mo natanggap ang e-mail dahil sa function ng kumpanya ng mobile phone (domain specified reception, atbp.), ang rehistrasyon ay tatanggalin nang walang paunang abiso sa gumagamit nito.

4 Pangangasiwa ng personal na impormasyon
Ang inirehistrong e-mail address ay gagamitin lamang kapag magbibigay ng impormasyon mula sa serbisyong ito, at hindi gagamitin para sa iba pang layunin. Bilang karagdagan, kami ay magsasagawa ng mga pag-iingat upang maiwasan ang pagkawala, pagkasira, palsipikasyon, pagtagas, atbp., at hindi rin ito ibibigay sa isang third party nang walang pahintulot sa gumagamit. Gayunpaman, maaari namin itong ipagbigay-alam kapag may kahilingan mula sa isang pampublikong institusyon (tanggapan ng gobyerno, korte, pulisya, atbp.) batay sa mga batas at regulasyon.

5 Mga pagbabago sa mga tuntunin

  1. Ang mga nilalaman ng kasunduang ito ay maaaring magbago kung kinakailangan.
  2. Maaari naming abisuhan ang mga gumagamit tungkol sa mga pagbabago sa kasunduang ito sa isang makatuwirang pamamaraan o maaari itong gawin nang hindi inaabisuhan ang mga gumagamit.
  3. Kung binago ang mga kasunduan, ito ay kaagad na ilalapat.